Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm

Ngay từ trong bụng mẹ đứa trẻ đã có sự giao tiếp. Cái bào thai
sống và hoạt động cùng với nhịp sống và hoạt động của người mẹ.
Quan hệ giữa người mẹ với thai nhi không chỉ đơn giản về mặt sinh
học. Không chỉ đơn thuần là người mẹ truyền dinh dưỡng cho đứa
con qua rau thai mà còn có những ảnh hưởng về mặt tâm lý của trẻ
sau này do những biến động tâm lý của người mẹ khi mang thai....